قیمت و خرید انواع ترموستات هانیول مرکز کنترل ایران (9)

ارزش و خرید کردن اشکال ترموستات هانیول – مرکز در دست گرفتن ایران
ترموستات سه رله کرل, ترموستات سه رله, ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L

به همین مراد به جهت تهیه مرتبه سردخانه در ادامه فصل تابستان، ترموستات مکانیکی فی مابین 2 تا 4 و در ادامه فصل زمستان فی مابین 1 تا 2 ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L تهیه می شود.

​Th​is ᠎post w᠎as done by GS A ​Content  Ge᠎nera​to r DEMO​!

همین دما به وسیله یک پیچ مکانیکی انجام می شود و هر چه مرتبه رله سردخانه عمده باشد، دمای درون سردخانه به صفر نزدیک خیس می شود.

در ادامه ترموستات های مکانیکی (قدیمی) دمای سردخانه به وسیله مصرف کننده تهیه می شود. پس به جهت کارکرد بهینه دمای درون سردخانه فی مابین 2 تا 3 مرتبه سانتی گراد تهیه می شود.

به عنوان مثال چنانچه مرتبه ترموستات بر روی عدد 5 قرار بگیرد، درون سردخانه خنک خیس از هنگامی هست که مرتبه بر روی دو قرارگرفته است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.